Súhlasím
Načítavam...
Novinka: Sme už pre Vás dostupní aj na Alza a Pilulka

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI
Proer, s.r.o.


 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Proer, s.r.o., so sídlom Palárikova 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 52 687 856, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 141191/B (ďalej len Spoločnosť) stanovujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a osobou, ktorá si objednala poskytnutie Služby alebo Tovar ponúkané Spoločnosťou (ďalej len Zákazník), a to najmä prostredníctvom Webovej stránky Spoločnosti (ďalej len Zmluva).
  2. Na základe Zmluvy sa Spoločnosť zaväzuje pre Zákazníka v súlade s podmienkami týchto Obchodných podmienok (i) poskytnúť riadne a včas službu spočívajúcu vo vedeckej laboratórnej nezávislej analýze vzduchu a/alebo prostredia resp. dezinfekcii vzduchu a/alebo prostredia a súvisiacich službách v zmysle článku 2 týchto Obchodných podmienok (ďalej len Služba), alebo (ii) dodať Zákazníkovi Tovar a Zákazník sa zaväzuje od Spoločnosti Službu resp. Tovar prijať a zaplatiť za poskytnutie Služby resp. Tovaru Cenu stanovenú v súlade s článkom 4 týchto Obchodných podmienok. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému plneniu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok).
  3. Spoločnosť poskytuje Službu v rámci Slovenskej republiky, ako aj v rámci Českej republiky. Na vzťahy so zákazníkmi v Českej republike sa budú aplikovať české Všeobecné obchodné podmienky.
  4. Definície pojmov použitých v týchto Obchodných podmienkach a ustanovenia upravujúce výklad týchto Obchodných podmienok sú uvedené v článku 12 týchto Obchodných podmienok.
 2. Služby a Tovar

  Analýza
  1. V rámci vedeckej analýzy vzduchu resp. prostredia pri poskytovaní Služby Spoločnosť využíva sedimentačnú (spádovú) alebo sterovú metódu, za pomoci ktorých je odhalená kontaminácia a prítomnosť mikrobiologických látok (3 markery – baktérie, vláknité huby (plesne), kvasinky) vo vzduchu resp. v prostredí interiérov. V závislosti od metódy Spoločnosť ponúka na Webovej stránke tri typy tzv. AirLogyKitov (1. AirLogyKit založený na spádovej metóde, 2. AirLogyKit založený na sterovej metóde alebo 3. AirLogyKit založený na kombinácií týchto dvoch metód). AirLogy Kit je samoobslužná sada slúžiaca na odobratie vzoriek zo vzduchu resp. z povrchov podľa detailného priloženého návodu na účely ich laboratórneho testovania (ďalej len AirLogy Kit).
  2. Služba spočíva v doručení objednaných AirLogy Kitov Zákazníkovi, po použití AirLogyKitu Zákazníkom v prevzatí AirLogyKitu od Zákazníka, v následnom nestrannom analyzovaní vzoriek zo vzduchu resp. z povrchov zachytených v AirLogyKitoch v zazmluvnených laboratóriách Spoločnosti a poskytnutí Protokolu Zákazníkovi najneskôr do 1 mesiaca od prevzatia AirLogy Kitu(ov) od Zákazníka. Pokiaľ lehotu Spoločnosť nie je schopná dodržať, dohodne sa so Zákazníkom na náhradnej lehote a Objednávku Zákazníka edituje. Koľko a akých AirLogy Kitov je potrebné za účelom poskytnutia Služby objednať závisí od rôznych parametrov, ktoré sú opísané na Webovej stránke tak, aby bol Zákazník schopný zvoliť a objednať si ich potrebný počet a typ. V prípade, ak si Zákazník neobjedná odporúčaný počet a typ AirLogy Kitov, Spoločnosť nezodpovedá za hodnoverný a spoľahlivý výsledok analýzy o obraze prítomnosti mikrobiologických kontaminantov v testovanom vzduchu resp. prostredí.
  3. V prípade záujmu Zákazníka je možné Spoločnosť požiadať (emailom, telefonicky, cez kontaktný formulár na Webovej stránke) o to, aby sama identifikovala a navrhla vhodné miesta na odber v priestoroch Zákazníka ako aj potrebný počet a typ AirLogy Kitov (odberov). V takom prípade Spoločnosť zašle cenovú ponuku, ktorá bude zahŕňať cenu za komplexnú službu zahŕňajúcu výjazd do priestoru, ktorý sa má testovať, posúdenie prostredia a prípadné konzultácie, odobratie vzoriek zo vzduchu resp. povrchov v priestoroch Zákazníka za pomoci AirLogyKitov, následnú nestrannú analýzu odobratých vzoriek v zazmluvnených laboratóriách Spoločnosti a poskytnutie Protokolu Zákazníkovi najneskôr do 1 mesiaca od odobratia vzoriek Spoločnosťou. V niektorých prípadoch (najmä, ak pôjde o iné priestory ako súkromné domy a byty) môže Spoločnosť vyslať svojich pracovníkov, aby navštívili priestory Zákazníka, o ktorých testovanie má Zákazník záujem a posúdili prostredie pred tým, ako Spoločnosť zašle cenovú ponuku (t.j., v rámci aktivít bez poplatku). V takom prípade  Spoločnosť zašle cenovú ponuku za kompletnú Službu až po posúdení priestorov Zákazníka, v rámci ktorej odporučí aj potrebný počet a typ odberov (AirLogy Kitov). Služba v tomto prípade spočíva vo výjazde do priestoru, ktorý sa má testovať, posúdení prostredia a prípadných konzultáciách, po odsúhlasení cenovej ponuky a doručení Objednávky Zákazníka Spoločnosti v odobratí vzoriek zo vzduchu resp. povrchov v priestoroch Zákazníka za pomoci AirLogyKitov, následnej nestrannej analýze odobratých vzoriek v zazmluvnených laboratóriách Spoločnosti a poskytnutí Protokolu Zákazníkovi najneskôr do 1 mesiaca od odobratia vzoriek Spoločnosťou. Pokiaľ lehotu Spoločnosť nie je schopná dodržať, dohodne sa so Zákazníkom na náhradnej lehote a Objednávku edituje.
  4. V prípade záujmu si môže Zákazník od Spoločnosti objednať príplatkovú metódu odberu vzoriek zo vzduchu resp. povrchov jeho priestorov uskutočňovanú pomocou akreditovaného prístroja typu „Aeroskop MAS-100 NT“ alebo iného obdobného typu. Cena za tento príplatkový spôsob odberu vzoriek je určená na základe cenovej ponuky, ktorú Spoločnosť pripraví a Zákazníkovi doručí na základe požiadavky Zákazníka.
  Dezinfkecia
  1. V prípade, ak Spoločnosť vyhodnotí testovaný priestor Zákazníka v Protokole ako kontaminovaný, Spoločnosť Zákazníkovi zároveň v Protokole odporučí aj vhodnú metódu dezinfekcie priestoru. V prípade, ak priestor nie je kontaminovaný, Spoločnosť môže odporučiť zakúpenie dezinfekčných prípravkov (Tovaru) z Webovej stránky za účelom svojpomocného udržiavania priestoru ako nekontaminovaného.  
  2. Zákazník má možnosť objednať si od Spoločnosti dezinfekciu priestoru, ktorú Spoločnosť v Protokole odporučí, a to po zaslaní cenovej ponuky Zákazníkovi, ktorú Spoločnosť pripraví a Zákazníkovi doručí na základe požiadavky Zákazníka. Cena za dezinfekciu priestoru bude Spoločnosťou v cenovej ponuke určená v závislosti od rozsahu a miesta priestorov, ktoré sa majú dezinfikovať.
  3. Lehota dodania Služby dezinfekcie je maximálne 1 mesiac od uzatvorenia Zmluvy (t.j. odo dňa, kedy Zákazníkovi dôjde prijatie (akceptácia) jeho Objednávky od Spoločnosti). Pokiaľ lehotu Spoločnosť nie je schopná dodržať, dohodne sa so Zákazníkom na náhradnej lehote a Objednávku edituje.
  Tovar
  1. Zákazník má možnosť objednať si od Spoločnosti aj dezinfekčné prostriedky, difuzéry, dezinfekčné aróma oleje a čističky vzduchu (Tovar), ktorý Spoločnosť v Protokole odporučí, a to cez Webovú stránku Spoločnosti. Tovar bude doručený najneskôr do 1 mesiaca od uzatvorenia Zmluvy (t.j. odo dňa, kedy Zákazníkovi dôjde prijatie (akceptácia) jeho Objednávky od Spoločnosti). Pokiaľ lehotu Spoločnosť nie je schopná dodržať, dohodne sa so Zákazníkom na náhradnej lehote a Objednávku edituje.

 3. Uzavieranie a zmeny Zmluvy
  1. Zákazník si môže od Spoločnosti objednať Službu resp. Tovar prostredníctvom zadania Objednávky na poskytnutie Služby resp. Tovaru tak, že riadne vyplní a odošle objednávkový formulár dostupný prostredníctvom Webovej stránky. Zákazník je povinný v Objednávke správne a pravdivo uviesť všetky povinne vyžadované údaje, najmä:

   (i)       meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo,
   (ii)      adresu na doručenie a vyzdvihnutie AirLogy Kitu s uvedením názvu ulice a čísla PSČ a mesta,
   (iii)     označenie druhu a počtu AirLogy Kitov a/alebo iného Tovaru, ktoré si praje objednať,

   a zvoliť niektorý z ponúkaných spôsobov platby.
  2. Zákazník sa bude môcť na Webovej stránke zaregistrovať prostredníctvom URL linku (poskytnutom v emaile potvrdzujúcom Objednávku) alebo QR kódu (poskytnutom v doručenom balení na AirLogy Kite), pričom po registrácii sa mu zobrazia všetky súvisiace inštrukcie na použitie AirLogy Kitov, ako aj stav jeho Objednávky. Zákazník bude zároveň vyzvaný (online po registrácii alebo priamo vytlačeným dotazníkom pribaleným k AirLogy Kitu) na zodpovedanie otázok týkajúcich sa najmä priestoru odberu,  pričom  v prípade, ak Zákazník tieto otázky nezodpovie, Spoločnosť nezodpovedá za spoľahlivosť výsledných informácií v Protokole. Na túto skutočnosť bude Zákazník upozornený v notifikačnom maily pri odoslaní AirLogy Kitu. 
  3. Zákazník si môže od Spoločnosti Služby v zmysle odseku 2.3, 2.4 a 2.6 týchto Obchodných podmienok objednať zaslaním Objednávky Spoločnosti, a to v reakcii na cenovú ponuku Spoločnosti zaslanú v zmysle odseku 2.3, 2.4 a 2.6 týchto Obchodných podmienok.
  4. Objednávka je záväzným návrhom Zákazníka na uzavretie Zmluvy (ponukou) v zmysle ustanovenia  § 43a Občianskeho zákonníka. Ponuka poskytnutia Služby uskutočnená Spoločnosťou zaslaním cenovej ponuky, reklamou alebo vystavením (vrátane Webovej stránky Spoločnosti) nie je sama o sebe návrhom a považuje sa len za výzvu k zadávaniu Objednávok. Všetky fotografie zobrazené na Webovej stránke Spoločnosti sú iba ilustračné a nie sú predlohou ani vzorkou stanovujúcou kvalitu či spôsob prevedenia Služby alebo Tovaru.
  5. Pred odoslaním Objednávky prostredníctvom Webovej stránky Spoločnosti má Zákazník možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil a voľby, ktoré v rámci vytvárania Objednávky urobil. Objednávku odošle Zákazník Spoločnosti prostredníctvom Webovej stránky kliknutím na pole „Záväzne objednať s povinnosťou platby“. Spoločnosť bezodkladne po doručení Objednávky toto doručenie Zákazníkovi potvrdí, a to prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke.
  6. Pred odoslaním Objednávky Zákazník potvrdí, že sa oboznámil s celým obsahom týchto Obchodných podmienok a výslovne so všetkými ustanoveniami týchto Obchodných podmienok súhlasí. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatváraním Zmluvy alebo jej plnením (napr. náklady na internetové pripojenie či náklady na telefónne hovory) hradí Zákazník sám, pričom náklady na telefónne hovory sa nelíšia od bežnej sadzby.
  7. Zmluva medzi Zákazníkom a Spoločnosťou je uzatvorená okamžikom, kedy Zákazníkovi dôjde prijatie (akceptácia) Objednávky od Spoločnosti. Mlčanie alebo nečinnosť Spoločnosti samy o sebe neznamenajú prijatie (akceptáciu) Objednávky.
  8. Zmluvu je možné uzatvoriť najmä v slovenskom jazyku.
  9. Zákazník výslovne súhlasí v zmysle ustanovenia  § 4 ods. 6 písm. b) Zákona o obchodoch na diaľku, že Spoločnosť začne s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v Lehote na odstúpenie od Zmluvy. Spotrebiteľ si je vedomý toho, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby podľa Zmluvy pred uplynutím Lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.
  10. V prípade, ak nie je v týchto Obchodných podmienkach ďalej stanovené inak, Zmluvu uzatvorenú písomne je možné meniť len písomnou dohodou Zmluvných strán. Písomnou formou sa rozumie i výmena emailových či iných elektronických správ.  Zákazník súhlasí s tým, že telefonické hovory medzi Spoločnosťou a Zákazníkom môžu byť za účelom skvalitnenia služieb Spoločnosti nahrávané.
  11. V prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy zmenia okolnosti do takej miery, že sa plnenie stane pre Spoločnosť obťažnejšie, najmä v prípade zvýšených nákladov Spoločnosti na plnenie, má Spoločnosť právo domáhať sa voči Zákazníkovi obnovenia rokovania o Zmluve, pokiaľ (i) Spoločnosť zmenu nemohla rozumne predpokladať ani vylúčiť a (ii) k zmene došlo až po uzatvorení Zmluvy, alebo sa Spoločnosti stala známou až po uzatvorení Zmluvy. Spoločnosť je v takom prípade oprávnená plnenie odložiť na primeranú dobu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v  primeranej dobe na zmene Zmluvy, ktorá obnoví rovnováhu práv a povinností Zmluvných strán, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.  
 4. Cena Služby a Tovarov
  1. V prípade, ak nie je medzi Zmluvnými stranami v týchto Obchodných podmienkach alebo písomne dohodnuté inak, určí sa cena Služby resp. Tovarov (ďalej len Cena) podľa Cenníka Spoločnosti platného k okamžiku doručenia Objednávky Spoločnosti.
  2. Spoločnosť má právo kedykoľvek aktualizovať Cenník a zmeniť jeho obsah. Spoločnosť  Cenník sprístupní Zákazníkovi na svojej Webovej stránke. Aktualizáciou cien v Cenníku zaniká platnosť predchádzajúcich cien v Cenníku.
  3. V prípade, ak ide o Službu v zmysle odseku 2.3 alebo 2.4 týchto Obchodných podmienok resp. o Službu v zmysle odseku 2.6 týchto Obchodných podmienok, Cena bude určená individuálne na základe cenovej ponuky Spoločnosti.
  4. Ak bude Spoločnosť v dobe uskutočnenia zdaniteľného plnenia platcom DPH, je oprávnená pripočítať k Cene Služby resp. Tovarov DPH podľa aktuálne platnej sadzby v zmysle aplikovateľných právnych predpisov.
  5. Ak sa Zmluvné strany dohodnú, že súčasťou Služby budú činnosti Spoločnosti neuvedené v Cenníku, určí sa Cena dohodou Zmluvných strán.
  6. Spoločnosť môže Zákazníkovi podľa vlastného uváženia poskytnúť zľavu z Ceny, príp. poskytnúť promo analýzu vzduchu resp. (časti) priestoru bez povinnosti zaplatiť Cenu v rozsahu a v čase podľa jej vlastného uváženia.

 5. Platobné podmienky
  1. Zákazník je povinný zaplatiť Spoločnosti za poskytnutie Služby resp. Tovaru Cenu určenú v súladu s článkom 4 týchto Obchodných podmienok, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

   (i)     platba v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu pri doručení (ak Kuriér platbu platobným terminálom umožňuje),
   (ii)    bezhotovostná platba prostredníctvom Platobnej brány,
   (iii)    (okamžitý) bankový prevod vopred na bankový účet Spoločnosti,
   (iv)    iný spôsob platby umožnený týmito Obchodnými podmienkami.
  2. Pri platbe v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu pri doručení je Zákazník povinný zaplatiť Spoločnosti Cenu v hotovosti  alebo prostredníctvom platobného terminálu (ak Kuriér platbu platobným terminálom umožňuje) pri doručení AirLogy Kitu resp. Tovaru, a to k rukám Kuriéra, od ktorého Zákazník AirLogy Kit(y) resp. Tovar prevzal (ďalej len Platba v hotovosti). Platba v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu sa považuje za uskutočnenú v okamžiku, kedy Zákazník obdrží potvrdenie o prijatí platby. Prostredníctvom Platby v hotovosti nie je možné uhradiť Cenu prevyšujúcu čiastku 5.000,- EUR (bez DPH).
  3. Pri bezhotovostnej platbe je Zákazník povinný zaplatiť Spoločnosti Cenu prostredníctvom platobnej brány prístupnej v rámci Webovej stránky (ďalej len Platobná brána) a to okamžite (ďalej len Bezhotovostná platba). Pri Bezhotovostnej platbe je Cena zaplatená v okamžiku, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet Spoločnosti. Zákazník berie na vedomie, že Platobná brána je prevádzkovaná treťou osobou, a to spoločnosťou Pay Solutions, a.s., so sídlom Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO 47 866 233 (ďalej len Prevádzkovateľ platobnej brány). Pred uskutočnením Bezhotovostnej platby je Zákazník povinný sa oboznámiť s podmienkami použitia Platobnej brány vydanými Prevádzkovateľom platobnej brány a dostupnými na internetovej adrese www.besteron.sk. V prípade, ak Zákazník bude oprávnený na vrátenie Ceny v dôsledku kladne vybavenej reklamácie zo strany Spoločnosti, Zákazníkovi bude Cena vrátená prostredníctvom Prevádzkovateľa platobnej brány na jeho bankový účet, z ktorého ju uhradil.
  4. Pri bankovom prevode vopred na bankový účet Spoločnosti je Zákazník povinný zaplatiť Cenu bezodkladne po doručení emailu od Spoločnosti s inštrukciami k platbe, a to najneskôr do 7 dní (ďalej len Platba na účet). Pri Platbe na účet je Cena zaplatená v okamžiku, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet Spoločnosti.
  5. V prípade, ak to Spoločnosť Zákazníkovi jednotlivo umožní, registrovaný Zákazník má možnosť realizovať platbu aj prostredníctvom faktúry. Faktúru Spoločnosť vystavuje a zasiela na email Zákazníka po poskytnutí Služby resp. spolu s doručením Tovaru. Splatnosť faktúry je 14 dní.
  6. Ak sa Zákazník dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek peňažného dlhu voči Spoločnosti, je Spoločnosť oprávnená prerušiť plnenie svojich povinností zo všetkých Zmlúv uzatvorených so Zákazníkom, a to až do skončenia omeškania Zákazníka.
  7. Zákazník nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke Spoločnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, z jej porušenia alebo z poskytnutia Služby na základe neplatnej alebo zrušenej Zmluvy.
 6. Doručenie AirLogy Kitu(ov) resp. Tovaru
  1. Spoločnosť sa zaväzuje doručiť AirLogy Kit(y) resp. Tovar Zákazníkovi v mieste dohodnutom v Zmluve prostredníctvom k tomu povereného Kuriéra alebo odberných miest Packeta (Zásielkovňa), a to podľa výberu Zákazníka. V prípade Platby cez účet a Bezhotovostnej platby sa Spoločnosť zaväzuje AirLogy Kit(y) resp. Tovar doručiť až po zaplatení Ceny. Zákazník je povinný AirLogy Kit(y) resp. Tovar od Kuriéra v mieste podľa Zmluvy prevziať, a to buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby určenej Zákazníkom. Prevzatie AirLogy Kitu(ov) resp. Tovaru sú Zákazník alebo tretia osoba určená Zákazníkom povinní Kuriérovi na jeho výzvu  písomne potvrdiť.
  2. Maximálna lehota na doručenie je 3 týždne od uzatvorenia Zmluvy (t.j. odo dňa, kedy Zákazníkovi dôjde prijatie (akceptácia) jeho Objednávky od Spoločnosti). Pokiaľ lehotu Spoločnosť nie je schopná dodržať, dohodne sa so Zákazníkom na náhradnej lehote a Objednávku edituje.
  3. Zákazník si je vedomý toho, že na doručovanie AirLogy Kitu(ov) resp. Tovarov prostredníctvom Kuriéra resp. Packety (Zásielkovne) sa vzťahujú obchodné podmienky daného Kuriéra resp. Packety (Zásielkovne), V prípade, ak si Kuriér resp. Packeta (Zásielkovňa) bude úspešne voči Spoločnosti uplatňovať náhradu škody prípadne zaplatenie extra poplatkov z dôvodu nedodržania takýchto obchodných podmienok, pričom túto škodu prípadne dôvod na úhradu extra poplatkov spôsobil Zákazník svojím vedomým konaním (napr. spôsobí nedoručiteľnosť zásielky), Spoločnosť je oprávnená nárokovať si od Zákazníka náhradu zaplatenej náhrady škody resp. extra poplatkov.
  4. V prípade, že je Zákazník v omeškaní s vyzdvihnutím zásielky, ktorá obsahuje AirLogy Kit(y) resp. Tovar, prechádza nebezpečenstvo za škodu na Zákazníka v okamihu, ktorý je začiatkom tohto omeškania.
 7. Vyzdvihnutie AirLogy Kitu(ov)
  1. Zákazník je povinný odobrať vzorky za pomoci AirLogy Kitov, ako aj doručiť ich do odberného miesta Packety (Zásielkovne) prípadne objednať ich vyzdvihnutie Spoločnosťou do času určeného na AirLogy Kitoch, inak Spoločnosť nezodpovedá za hodnoverný a spoľahlivý výsledok analýzy o obraze prítomnosti mikrobiologických kontaminantov v testovanom vzduchu resp. prostredí. Zákazník je povinný odovzdať Spoločnosti AirLogy Kit(y) podľa Zmluvy  buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby určenej Zákazníkom. AirLogy Kit(y) je za Spoločnosť oprávnený prevziať poverený Kuriér alebo Packeta (Zásielkovňa - cez odberné miesto). Zákazník alebo tretia osoba určená Zákazníkom sú povinné na prípadnú výzvu Kuriéra odovzdanie AirLogy Kitu(ov) Kuriérovi písomne potvrdiť.
  2. Ak dôjde k zmareniu vyzdvihnutia AirLogy Kitu(ov) od Zákazníka, skontaktuje Spoločnosť Zákazníka a ponúkne mu nový termín vyzdvihnutia. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na novom termíne vyzdvihnutia AirLogy Kitu(ov), je Spoločnosť oprávnená od Zmluvy odstúpiť.
  3. Zákazník je povinný Airlogy Kit(y) s odobratými vzorkami pred ich odovzdaním Kuriérovi zabaliť podľa inštrukcií Spoločnosti, ktoré sú priložené k AirLogy Kitu(om). V prípade, ak Zákazník odovzdá Kuriérovi balík s AirLogy Kitmi zabalenými v rozpore s takýmito inštrukciami, zodpovedá Spoločnosti za škodu tým spôsobenú.
 8. Práva z vadného plnenia
  1. Spoločnosť zodpovedá Zákazníkovi, že poskytnutá Služba spočívajúca v dezinfekcii resp. zakúpený Tovar nemajú vady. Zjavnú vadu Služby dezinfekcie alebo Tovaru je Zákazník povinný oznámiť Spoločnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri náležitej pozornosti zistiť. Skryté vady Tovaru resp. Služby dezinfekcie je Zákazník povinný Spoločnosti oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri náležitej pozornosti zistiť, najneskôr však do 2 rokov odo dňa prevzatia Tovaru od Spoločnosti resp. do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia Služby dezinfekcie. Pokiaľ ide o Službu dezinfekcie, uplatňovať vady nie je možné po tom, ako je v priestore po vykonaní Služby dezinfekcie pohyb ľudí alebo je priestor vetraný.
  2. Zákazník vady Spoločnosti oznamuje zaslaním emailu na hello@airlogylabs.com alebo listu na adresu sídla Spoločnosti, v ktorom (a) podrobne popíše reklamovanú Službu alebo Tovar a vadu, (ii) uvedie číslo Objednávky (príp. inú identifikáciu), (iii) uvedie svoje kontaktné údaje, a ku ktorému (iv) priloží dôkazy preukazujúce vadu Služby alebo Tovaru. Spoločnosť sa k vade vyjadrí najneskôr do 30 dní od doručenia reklamačného emailu.
  3. V prípade Odstrániteľnej vady Služby dezinfekcie alebo Tovaru má Zákazník právo od Spoločnosti požadovať bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu (najmä zaslaním náhradného nepoškodeného Tovaru) alebo primeranú zľavu z Ceny. V prípade Neodstrániteľnej vady má Zákazník právo požadovať od Spoločnosti primeranú zľavu z Ceny alebo od Zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od Zmluvy má Zákazník aj v prípade, že poskytnutá Služba dezinfekcie alebo Tovar má súčasne väčší počet Odstrániteľných vád, alebo sa určitú Odstrániteľnú vadu Služby dezinfekcie alebo Tovaru nepodarilo Spoločnosti opakovane odstrániť.
  4. Zákazník nemá práva z vadného plnenia ohľadom vady či poškodenia, ktoré vznikli až po poskytnutí Služby dezinfekcie inak ako v dôsledku porušenia povinnosti Spoločnosti.
 9. Odstúpenie od Zmluvy
  1. 9.1 V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o obchode na diaľku je Zákazník (ktorý je spotrebiteľom) oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy (v prípade Služby) resp. odo dňa prevzatia Tovaru (ďalej len Lehota na odstúpenie). Ak však Spoločnosť poskytne Službu pred uplynutím Lehoty na odstúpenie, je Zákazník v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. a) Zákona o obchode na diaľku oprávnený odstúpiť od Zmluvy len do tej doby, kým je Služba Spoločnosťou poskytnutá.
  2. Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy, je v súladu s ustanovením § 10 ods. 5 Zákona o obchode na diaľku povinný uhradiť Spoločnosti pomernú časť dohodnutej Ceny za plnenie poskytnuté Spoločnosťou do okamžiku odstúpenia od Zmluvy. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Zákazník povinný Spoločnosti vrátiť AirLogy Kit(y) resp. Tovar na jeho vlastné náklady, s výnimkou prípadov, kedy Zákazník už otvoril (a tak znehodnotil) AirLogy Kit(y) resp. použil Tovar. V takom prípade je Zákazník Spoločnosti povinný nahradiť spôsobenú škodu (t.j. nahradiť Spoločnosti cenu znehodnoteného AirLogy Kitu resp. Tovaru).
  3. Zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy tak, že Spoločnosti doručí svoj jednostranný právny úkon, z ktorého bude zrejmá vôľa Zákazníka odstúpiť od Zmluvy. V odstúpení uvedie Zákazník aj dôvod odstúpenia, ak sa nejedná o prípad, kedy je Zákazník v súlade so zákonom oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Ak Zákazník odstupuje od Zmluvy podľa ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o obchode na diaľku, môže k odstúpeniu využiť vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Odstúpenie od Zmluvy je možné Spoločnosti doručiť najmä vo vytlačenej podobe na adresu sídla Spoločnosti alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu:  hello@airlogylabs.com. Lehota pre odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, pokiaľ Zákazník v jej priebehu odošle Spoločnosti oznámenie, že od Zmluvy odstupuje.  
  4. Okrem dôvodov uvedených na iných miestach týchto Obchodných podmienok a dôvodov vyplývajúcich zo zákona, Spoločnosť nie je zodpovedná za omeškanie a/alebo je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:

   (i)     v poskytnutí Služby resp. Tovaru Spoločnosti bránia mimoriadne okolnosti resp. prekážky na strane Spoločnosti, ktoré nastanú nezávisle od jej vôle, nie je ich možné v dobe uzatvorenia Zmluvy predvídať a nie sú Spoločnosťou zavinené (vis maior/vyššia moc), najmä nedostatok energie alebo surovín, štrajk, výluka, úradné opatrenie alebo omeškanie alebo výpadok subdodávok, ale aj epidémie, pandémie atď. chorôb, do čoho spadá aj aktuálna situácia spojená so šírením sa pandémie vírusu COVID-19 (v tomto prípade sa to vzťahuje aj na prekážky, ktoré boli v čase uzatvárania zmluvy predvídateľné), alebo
   (ii)     sa Zákazník dostane do úpadku v zmysle ustanovenia  § 3 Insolvenčného zákona, alebo
   (iii)    je voči Zákazníkovi začaté konkurzné konanie, alebo
   (iv)    Zákazník vstúpi do likvidácie.
  5. Pred odstúpením od Zmluvy z dôvodu podľa bodu (i) odseku 9.4 týchto Obchodných podmienok sa Spoločnosť zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie mimoriadnych  okolností resp. prekážok, aby bolo možné obnoviť plnenie jej povinností v zmysle týchto Obchodných podmienok a je povinná Zákazníkovi okamžite oznámiť vznik a následne zánik okolností resp. prekážok. V prípade, že je možné náhradné plnenie, má Zákazník nárok na náhradné plnenie. Spoločnosť nie je zodpovedná voči Zákazníkovi za akékoľvek priame, nepriame či následné škody a náklady vyplývajúce z alebo v súvislosti s nesplnením si povinnosti z dôvodu zásahu vyššej moci.
  6. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka práva na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania, práva na náhradu škody vzniknutej z porušenia zmluvnej povinnosti ani dojednaní, ktoré majú vzhľadom ku svojej povahe zaväzovať Zmluvné strany aj po odstúpenie od Zmluvy. Ak bol dlh zabezpečený, nedotýka sa odstúpenia od Zmluvy ani zabezpečenia.
 10. Riešenie sporov
  1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie k urovnaniu všetkých sporov vzniknutých zo Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou zmierlivou cestou.
  2. Zákazník má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť na žiadosť odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, Zákazník (ktorý je spotrebiteľom) je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, adresa internetovej stránky: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 11. Ochrana osobných údajov
  1. Zákazník je povinný uvádzať svoje údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o zmene svojich údajov poskytnutých Spoločnosti.
  2. Práva a povinnosti Spoločnosti a Zákazníka vo vzťahu k ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov vydaných Spoločnosťou.
 12. Definície a výklad Obchodných podmienok
  1. Pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Obchodných podmienkach nasledovný význam:

   AirLogy Kit má význam uvedený v odseku 2.1 týchto Obchodných podmienok.

   Bezhotovostná platba má význam uvedený v odseku 5.3 týchto Obchodných podmienok.

   Cena má význam uvedený v odseku 4.1 týchto Obchodných podmienok.

   Cenník znamená prehľad cien Služieb ponúkaných Spoločnosťou, ktoré sú stanovené Spoločnosťou a zobrazené na Webovej stránke Spoločnosti, najmä pri jednotlivých položkách AirLogy Kitov a Tovarov.

   Insolvenčný zákon znamená zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Kuriér znamená osobu poverenú kuriérskou spoločnosťou, s ktorou má Spoločnosťuzatvorenú zmluvu, predmetom ktorej je najmä doručenie AirLogy Kitu(ov) resp. Tovaru Zákazníkovi a/alebo vyzdvihovanie AirLogy Kitov od Zákazníka a plnenie ďalších záväzkov Spoločnosti vyplývajúcich zo Zmluvy.

   Lehota na odstúpenie má význam uvedený v odseku 9.1 týchto Obchodných podmienok.

   Neodstrániteľná vada znamená takú vadu Služby resp. AirLogy Kitu alebo Tovaru, ktorá nie je Odstrániteľnou vadou.

   Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

   Obchodné podmienky znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti (Proer, s.r.o.).

   Objednávka predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy (ponuku) v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka, uskutočnený Zákazníkom voči Spoločnosti.

   Odstrániteľná vada znamená takú vadu Služby resp. AirLogy Kitu alebo Tovaru, ktorú je možné podľa posúdenia Spoločnosti odstrániť.

   Packeta znamená spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 136 999.Platba na účet má význam uvedený v odseku 5.4 týchto Obchodných podmienok.

   Platba v hotovosti má význam uvedený v odseku 5.2 týchto Obchodných podmienok.

   Platobná brána má význam uvedený v odseku 5.3 týchto Obchodných podmienok.

   Prevádzkovateľ platobnej brány má význam uvedený v odseku 5.3 týchto Obchodných podmienok.

   Protokol znamená správu resp. protokol (kontrolné osvedčenie v zmysle ustanovenia § 591 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) informatívneho charakteru, ktorý Spoločnosť vypracuje a zašle Zákazníkovi v rámci poskytnutia Služby analýzy vzduchu resp. priestorov po laboratórnom zanalyzovaní (kontrole) vzoriek zachytených v AirLogy Kitoch zaznamenávajúci stav prítomnosti mikrobiologických kontaminantov v testovaných priestoroch, t.j. počet, rod a druh (ak je to možné) mikroorganizmov (vrátane fotodokumentácie), informáciu, či je takýto nález v norme alebo kontaminovaný a odporúčania Spoločnosti súvisiace najmä s dezinfekciou priestoru.

   Služba má význam uvedený v odseku 1.2 týchto Obchodných podmienok.

   Spoločnosť má význam uvedený v odseku 1.1 týchto Obchodných podmienok.

   Tovar znamená tovar, ktorý Spoločnosť ponúka na Webovej stránke na predaj Zákazníkom.

   Webová stránka znamená webovú stránku Spoločnosti umiestnenú na internetovej adrese https://airlogylabs.com/.

   Zákazník má význam uvedený v odseku 1.1 týchto Obchodných podmienok.

   Zákaznícka linka znamená zvláštnu telefónnu linku určenú Spoločnosťou ku komunikácii so Zákazníkom, ktorej číslo je uvedené na Webovej stránke Spoločnosti.

   Zákon o obchodoch na diaľku znamená zákon č. 102/1014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

   Zmluva má význam uvedený v odseku 1.1 týchto Obchodných podmienok.

   Zmluvné strany znamená Spoločnosť a/alebo Zákazníka.

  2. Výklad týchto Obchodných podmienok sa riadi nasledovnými pravidlami:
   (i)      Odkazy na články a odseky sa vykladajú ako odkazy na príslušné články týchto Obchodných podmienok.
   (ii)     Odkazy na právny predpis alebo príslušný právny predpis sa vykladajú ako odkazy na zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev alebo iné všeobecne záväzné normatívne právne akty.
   (iii)    Odkazy na dni sú odkazy na kalendárne dni, ak nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak.
   (iv)     Pojmy najmä alebo vrátane v týchto Obchodných podmienkach znamenajú „najmä, nie však výhradne“ (bez ohľadu na to, či je táto formulácia výslovne uvedená alebo nie) a nie je možné ich vykladať tak, že obmedzujú možnosti výlučne na položky, ktoré sú vo výpočte uvedené.
   (v)      Pojmy definované v týchto Obchodných podmienkach v množnom čísle majú rovnaký význam aj v čísle jednotnom a naopak.
   (vi)     Nadpisy sú v týchto Obchodných podmienkach použité len pre prehľadnosť a lepšiu orientáciu a nemajú vplyv na výklad týchto Obchodných podmienok.
 13. Záverečné ustanovenia
  1. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka (spotrebiteľa) vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení ustanovenia § 598 a 599 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  2. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu, počas ktorej je v platnosti konkrétna Objednávka.
  3. Ak v týchto Obchodných podmienkach nie je výslovne uvedené inak, alebo si tak Zmluvné strany písomne nedohodnú, nepovažuje sa žiadny záväzok Zmluvných strán vyplývajúci zo Zmluvy za fixný záväzok v zmysle ustanovenia § 518 Občianskeho zákonníka. S výnimkou, ak sa v týchto Obchodných podmienok uvádza inak, za písomnú formu nebude pre účely tohto odseku považovaná výmena e-mailových či iných elektronických správ.
  4. Ak je niektoré ustanovenie Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok) neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
  5. Spoločnosť nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaná žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o obchode na diaľku.
  6. Zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Spoločnosťou v elektronickej podobe a nie je dostupná. Na vyžiadanie Zákazníka Spoločnosť Zákazníkovi poskytne verziu Obchodných podmienok platnú a účinnú k dátumu uzatvorenia jeho Zmluvy.
  7. Spoločnosť je oprávnená na poskytovanie Služby a Tovarov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný okresný úrad, živnostenský odbor. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného aj dozor nad dodržovaním Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kontaktné údaje Spoločnosti sú uvedené na Webovej stránke Spoločnosti.
  8. Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pro odstúpenie od Zmluvy.
  9. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 06.09.2021.


Príloha č. 1
Vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy
(vyplňte tento formulár a odošlite Spoločnosti v prípade, ak chcete odstúpiť od Zmluvy)Oznámenie o odstúpení od zmluvy


Adresát
Proer, s.r.o., so sídlom Palárikova 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 52 687 856, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 141191/B (ďalej len Spoločnosť).


Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o poskytnutí služieb resp. tovaru Spoločnosťou, ktorú som dňa

_______________ uzavrel/a s Spoločnosťou na základe objednávky číslo: _______________.


Meno a priezvisko zákazníka:

Adresa zákazníka:

Dátum:____________________________
(podpis zákazníka, ak je odstúpenie
odoslané v listinné podobe)

Najčastejšie otázky

Ako prebieha odber vzoriek a ako dlho budem čakať na výsledky?
1. Naskenujete QR kód, ktorý vás prevedie inštruktážou k odberu.
2. Odber vzoriek.
3. Analýza vzoriek v laboratóriu.
4. Prehľadný report s výsledkami a odporúčanými riešeniami (doručenie výsledkov do 2 týždňov od odobratia vzoriek).
Máte inú otázku? Napíšte nám
Čo vlastne analýzou zistím a prečo by ma to malo zaujímať?
Počet mikroorganizmov
Analýzou odhalíme presné množstvo baktérií, vláknitých húb (plesní) a kvasiniek.

Presné druhy
Povieme vám, aké druhy sme zanalyzovali a aký majú vplyv na vaše zdravie a prostredie.

Riešenie problému
V prípade vysokej kontaminácie navrhneme vhodné riešenie na mieru.
Máte inú otázku? Napíšte nám
Kde mám odber urobiť? Ktoré sú najčastejšie miesta, kde nájdem nebezpečné mikroorganizmy?
V interiéri majú mikroorganizmy stabilné podmienky. Zvýšená vlhkosť, slabšie vetranie a zanedbaná vzduchotechnika sú pre nich hotový raj. Zachytávajú sa aj na prachu, stenách, vybavení a zariadeniach. Top destináciami sú vetracie a klimatizačné systémy a vlhké miesta.
Máte inú otázku? Napíšte nám
Mám podozrenie, že máme doma baktérie a plesne. Čo mám robiť?
1. Objednajte si Airlogy Kit.
2. Vy sami si jednoducho a rýchlo odoberiete vzorky vzduchu alebo ster z povrchu a kuriér doručí Airlogy Kit do nášho laboratória.
3. Tím našich profesionálnych mikrobiológov začína usilovne pracovať na analýze vašich vzoriek.
4. O pár dní dostanete výsledky vo forme prehľadného reportu.
Máte inú otázku? Napíšte nám
Viete, koľko balení je potrebných na analýzu vzduchu v celom vašom priestore? Poradíme vám!
1. Koľko miestností sa nachádza v priestore?
+
-
1.
Koľko miestností sa nachádza v priestore?
2. Nachádzajú sa v priestore klimatizačné jednotky? Ako áno, zadajte počet.
+
-
2.
Nachádzajú sa v priestore klimatizačné jednotky? Ako áno, zadajte počet.
3. Máte v priestoroch zariadenie na úpravu vzduchu (napr. rekuperačnú jednotku, čističku vzduchu, zvhlčovač a pod.)? Zvoľte si počet bodov pre analýzu povrchu.
+
-
3.
Máte v priestoroch zariadenie na úpravu vzduchu (napr. rekuperačnú jednotku, čističku vzduchu, zvhlčovač a pod.)? Zvoľte si počet bodov pre analýzu povrchu.
Airlogy Kit EXPERT
Kúpiť
x 0
599,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Kúpiť
x 0
399,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Kúpiť
x 0
499,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit PRO Complex
Kúpiť
x 0
99,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit PRO Complex
Airlogy Kit BASIC
Kúpiť
x 0
63,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit BASIC
Airlogy test produkt podnadpis test
Kúpiť
x 0
1,00 €
Kúpiť
Airlogy test produkt
podnadpis test

Kontaktujte nás

Rýchly kontakt


T:     +421 949 000 929

Firemné údaje


Proer, s.r.o.
Palárikova 1, 917 01 Trnava
Slovensko

IČO: 52687856
DIČ: 2121120353
IČ DPH: SK2121120353

Máte otázky? Napíšte nám.
Odpovieme rýchlo: do 24 hodín

Celé meno:
Kontakt (Váš E-mail alebo telefónne číslo):
Vaša správa: