Souhlasím
Načítavam...

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
Proer, s.r.o.


1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Proer, s.r.o., se sídlem Palárikova 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 52 687 856, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 141191/B (dále jen Společnost) stanoví vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené mezi Společností a osobou, která si objednala poskytnutí Služby nebo Zboží nabízené Společností (dále jen Zákazník), a to zejména prostřednictvím Webové stránky společnosti (dále jen Smlouva).
1.2 Na základě Smlouvy v souladu s podmínkami těchto Obchodních podmínek (i) se Společnost zavazuje poskytnout Zákazníkovi řádně a včas službu spočívající ve vědecké laboratorní nezávislé analýze vzduchu a/nebo prostředí resp. dezinfekci vzduchu a/nebo prostředí a souvisejících službách ve smyslu článku 2 těchto Obchodních podmínek (dále jen Služba), nebo (ii) dodat Zákazníkovi Zboží a Zákazník se zavazuje od Společnosti Službu resp. Zboží přijmout a zaplatit za poskytnutí Služby resp. Zboží Cenu stanovenou v souladu s článkem 4 těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).
1.3 Společnost poskytuje Službu v rámci České republiky, jakož i v rámci Slovenské republiky. Na vztahy se zákazníky ze Slovenské republiky se budou aplikovat slovenské Všeobecné obchodní podmínky.
1.4 Definice pojmů použitých v těchto Obchodních podmínkách a ustanovení upravující výklad těchto Obchodních podmínek jsou uvedeny v článku 12 těchto Obchodních podmínek.

2 Služby a Zboží

Analýza

2.1 V rámci vědecké analýzy vzduchu, resp. prostředí při poskytování Služby Společnost využívá sedimentační (spádové) nebo stěrové metody, za pomoci kterých je odhalena kontaminace a přítomnost mikrobiologických látek (3 markery – bakterie, vláknité houby (plísně), kvasinky) ve vzduchu, resp. v prostředí interiérů. V závislosti na metodě Společnost nabízí na Webové stránce tři typy tzv. AirLogy Kitov (1. AirLogy Kit založený na spádové metodě, 2. AirLogy Kit založený na stěrové metodě anebo 3. AirLogy Kit založený na kombinaci těchto dvou metod). AirLogy Kit je samoobslužná sada sloužící k odebrání vzorků ze vzduchu, resp. z povrchů podle přiloženého detailního návodu k účelům jejich laboratorního testování (dále jen AirLogy Kit).
2.2 Služba spočívá v doručení objednaných AirLogy Kitů Zákazníkovi, po použití AirLogy Kitu Zákazníkem v převzetí AirLogy Kitu od Zákazníka, v následném nestranném analyzovaní vzorků ze vzduchu, resp. z povrchů zachycených v AirLogy Kitech ve smluvních laboratořích Společnosti a poskytnutí Protokolu Zákazníkovi nejpozději do 1 měsíce od převzetí AirLogy Kitu (ů) od Zákazníka. Pokud Společnost není schopna lhůtu dodržet, dohodne se se Zákazníkem na náhradní lhůtě a Objednávku Zákazníka edituje. Jaké množství a typ AirLogy Kitů je třeba objednat za účelem poskytnutí Služby, závisí na různých parametrech, které jsou na Webové stránce popsány tak, aby byl Zákazník schopen zvolit a objednat si jejich potřebný počet a typ. V případě, že si Zákazník neobjedná doporučený počet a typ AirLogy Kitů, Společnost neručí za věrohodný a spolehlivý výsledek analýzy o obraze přítomnosti mikrobiologických kontaminantů v testovaném vzduchu, resp. prostředí.
2.3 V případě zájmu Zákazníka lze Společnost požádat (emailem, telefonicky, přes kontaktní formulář na Webové stránce) o to, aby sama identifikovala a navrhla vhodná místa k odběru v prostorách Zákazníka, jakož i potřebný počet a typ AirLogy Kitů (odběrů). V takovém případě Společnost zašle cenovou nabídku, která bude zahrnovat cenu za komplexní službu zahrnující výjezd do prostoru, který se má testovat, posouzení prostředí a případné konzultace, odebrání vzorků ze vzduchu, resp. povrchů v prostorách Zákazníka za pomoci AirLogy Kitů, následnou nestrannou analýzu odebraných vzorků ve smluvních laboratořích Společnosti a poskytnutí Protokolu Zákazníkovi nejpozději do 1 měsíce od odebrání vzorků Společností. V některých případech (zejména, pokud půjde o jiné prostory než soukromé domy a byty) může Společnost vyslat své pracovníky, aby navštívili prostory Zákazníka, o testování, kterých má Zákazník zájem a posoudili prostředí před tím, než Společnost zašle cenovou nabídku (tj. v rámci aktivit bez poplatku). V takovém případě Společnost zašle cenovou nabídku za kompletní službu až po posouzení prostor Zákazníka, v rámci které doporučí i potřebný počet a typ odběrů (AirLogy Kitů). Služba v tomto případě spočívá ve výjezdu do prostoru, který se má testovat, posouzení prostředí a v případných konzultacích, po odsouhlasení cenové nabídky a doručení Objednávky Zákazníka Společnosti v odebrání vzorků ze vzduchu, resp. povrchů v prostorách Zákazníka pomocí AirLogy Kitů, následné nestranné analýze odebraných vzorků ve smluvních laboratořích Společnosti a poskytnutí Protokolu Zákazníkovi nejpozději do 1 měsíce od odebrání vzorků Společností. Pokud Společnost není schopna lhůtu dodržet, dohodne se se Zákazníkem na náhradní lhůtě a Objednávku edituje.
2.4 V případě zájmu si může Zákazník u Společnosti objednat příplatkovou metodu odběru vzorků ze vzduchu, resp. povrchů jeho prostorů prováděnou pomocí akreditovaného přístroje typu "Aeroskop MAS-100 NT" nebo jiného obdobného typu. Cena za tento příplatkový způsob odběru vzorků je určena na základě cenové nabídky, kterou Společnost připraví a Zákazníkovi doručí na základě požadavku Zákazníka.
Dezinfekce

2.5 V případě, že Společnost v Protokolu vyhodnotí testovaný prostor Zákazníka jako kontaminovaný, Společnost Zákazníkovi zároveň v Protokolu doporučí i vhodnou metodu dezinfekce prostoru. V případě, že prostor není kontaminován, Společnost může doporučit zakoupení dezinfekčních přípravků (Zboží) z Webové stránky za účelem svépomocného udržování prostoru jako nekontaminovaného.
2.6 Zákazník má možnost objednat si u Společnosti dezinfekci prostoru, kterou Společnost v Protokolu doporučí, a to po zaslání cenové nabídky Zákazníkovi, kterou Společnost připraví a Zákazníkovi doručí na základě požadavku Zákazníka. Cena za dezinfekci prostoru bude Společností v cenové nabídce určena v závislosti na rozsahu a místa prostor, které se mají dezinfikovat.
2.7 Lhůta dodání Služby dezinfekce je maximálně 1 měsíc od uzavření Smlouvy (tj. ode dne, kdy Zákazník obdrží potvrzení o přijetí (akceptaci) jeho Objednávky Společností). Pokud Společnost není schopna lhůtu dodržet, dohodne se se Zákazníkem na náhradní lhůtě a Objednávku edituje.
Zboží

2.8 Zákazník má možnost objednat si u Společnosti i dezinfekční prostředky, difuzory, dezinfekční aroma oleje a čističky vzduchu (Zboží), které Společnost v Protokolu doporučí, a to přes Webovou stránku Společnosti. Zboží bude doručeno nejpozději do 1 měsíce od uzavření Smlouvy (tj. ode dne, kdy Zákazník obdrží potvrzení o přijetí (akceptaci) jeho Objednávky Společností). Pokud Společnost není schopna lhůtu dodržet, dohodne se se Zákazníkem na náhradní lhůtě a Objednávku edituje.

3 Uzavření a změny Smlouvy

3.1 Zákazník si může u Společnosti objednat Službu, resp. Zboží prostřednictvím zadání Objednávky na poskytnutí Služby, resp. Zboží tak, že řádně vyplní a odešle objednávkový formulář dostupný na Webové stránce. Zákazník je povinen v Objednávce správně a pravdivě uvést všechny povinně vyžadované údaje, zejména:
(i) jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo,
(ii) adresu k doručení a vyzvednutí AirLogy Kitu s uvedením názvu ulice a čísla PSČ a města,
(iii) označení druhu a počtu AirLogy Kitů a/nebo jiného Zboží, které si přeje objednat,
a zvolit některý z nabízených způsobů platby.
3.2 Zákazník se bude moci na Webové stránce zaregistrovat prostřednictvím URL linku (poskytnutém v emailu potvrzujícím Objednávku) nebo QR kódu (poskytnutém v doručeném balení na AirLogy Kitu), přičemž po registraci se mu zobrazí všechny instrukce k použití AirLogy Kitů, jakož i stav jeho Objednávky. Zákazník bude zároveň vyzván (online po registraci nebo přímo vytištěným dotazníkem přibaleným k AirLogy Kitu) k zodpovězení otázek týkajících se zejména prostoru odběru, přičemž v případě, že Zákazník tyto otázky nezodpoví, Společnost neručí za spolehlivost výsledných informací v Protokolu. Na tuto skutečnost bude Zákazník upozorněn v notifikačním maily při odeslání AirLogy Kitu. 
3.3 Zákazník si může od Společnosti Služby ve smyslu odstavce 2.3, 2.4 a 2.6 těchto Obchodních podmínek objednat zasláním Objednávky Společnosti, a to v reakci na cenovou nabídku Společnosti zaslanou ve smyslu odstavce 2.3, 2.4 a 2.6 těchto Obchodních podmínek.
3.4 Objednávka je závazným návrhem Zákazníka na uzavření Smlouvy (nabídkou) ve smyslu ustanovení § 1731 a § 1732 Občanského zákoníku. Nabídka poskytnutí Služby uskutečněná Společností zasláním cenové nabídky, reklamou nebo vystavením (včetně Webové stránky Společnosti) není sama o sobě návrhem, a považuje se jen za výzvu k zadání Objednávek. Všechny fotografie zobrazené na Webové stránce Společnosti jsou pouze ilustrační a nejsou předlohou ani vzorkem stanovujícím kvalitu či způsob provedení Služby nebo Zboží.
3.5 Před odesláním Objednávky prostřednictvím Webové stránky Společnosti má Zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil a volby, které v rámci vytváření Objednávky udělal. Objednávku odešle Zákazník Společnosti prostřednictvím Webové stránky kliknutím na pole "Závazně objednat s povinností platby“. Společnost neprodleně po doručení Objednávky toto doručení Zákazníkovi potvrdí, a to prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce.
3.6 Před odesláním Objednávky Zákazník potvrdí, že se seznámil s celým obsahem těchto Obchodních podmínek a výslovně souhlasí se všemi ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Zákazník souhlasí s použitím prostředků dálkové komunikace při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků dálkové komunikace v souvislosti s uzavíráním Smlouvy nebo jejím plněním (např. náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory) hradí Zákazník sám, přičemž náklady na telefonní hovory se neliší od běžné sazby.
3.7 Smlouva mezi Zákazníkem a Společností je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník obdrží potvrzení o přijetí (akceptaci) objednávky Společností. Mlčení nebo nečinnost Společnosti samy o sobě neznamenají přijetí (akceptaci) Objednávky.
3.8 Smlouvu lze uzavřít zejména v českém jazyce.
3.9 Zákazník výslovně Společnost žádá a souhlasí ve smyslu ustanovení § 1823 Občanského zákoníku, že Společnost začne s plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy ve Lhůtě na odstoupení od Smlouvy. Spotřebitel si je vědom toho, že udělením souhlasu se zahájením poskytování Služby podle Smlouvy před uplynutím Lhůty pro odstoupení od Smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí Služby právo na odstoupení od Smlouvy.
3.10 V případě, že není v těchto Obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, Smlouvu uzavřenou písemně lze měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran. Písemnou formou se rozumí i výměna emailových či jiných elektronických zpráv. Zákazník souhlasí s tím, že telefonické hovory mezi Společností a Zákazníkem mohou být nahrávány za účelem zkvalitnění služeb Společnosti.
3.11 V případě, že se po uzavření Smlouvy změní okolnosti do takové míry, že se plnění stane pro Společnost obtížnější, zejména v případě zvýšených nákladů Společnosti na plnění, má Společnost právo domáhat se vůči Zákazníkovi obnovení jednání o Smlouvě, pokud (i) Společnost změnu nemohla rozumně předpokládat ani vyloučit a (ii) ke změně došlo až po uzavření Smlouvy, nebo se Společnosti stala známou až po uzavření Smlouvy. Společnost je v takovém případě oprávněna plnění odložit na přiměřenou dobu. Pokud se Smluvní strany v přiměřené době nedohodnou na změně Smlouvy, která obnoví rovnováhu práv a povinností Smluvních stran, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit.

4 Cena Služby a Zboží

4.1 V případě, že není mezi Smluvními stranami v těchto Obchodních podmínkách nebo písemně dohodnuto jinak, určí se cena Služby, resp. Zboží (dále jen Cena) dle Ceníku Společnosti platného v okamžiku doručení Objednávky Společnosti.
4.2 Společnost má právo Ceník kdykoli aktualizovat a změnit jeho obsah. Ceník zpřístupní Společnost Zákazníkovi na své Webové stránce. Aktualizací cen v Ceníku zaniká platnost předchozích cen v Ceníku.
4.3 V případě, že jde o Službu ve smyslu odstavce 2.3 nebo 2.4 těchto Obchodních podmínek, resp. o Službu ve smyslu odstavce 2.6 těchto Obchodních podmínek, bude Cena určena individuálně na základě cenové nabídky Společnosti.
4.4 Pokud bude Společnost v době uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH, je oprávněna připočítat k Ceně Služby, resp. Zboží DPH podle aktuálně platné sazby ve smyslu aplikovatelných právních předpisů.
4.5 Pokud se Smluvní strany dohodnou, že součástí Služby budou činnosti Společnosti neuvedené v Ceníku, určí se Cena dohodou Smluvních stran.
4.6 Společnost může Zákazníkovi dle vlastního uvážení poskytnout slevu z Ceny, příp. poskytnout promo analýzu vzduchu resp. (části) prostoru bez povinnosti zaplatit Cenu v rozsahu a v čase podle jejího vlastního uvážení.

5 Platební podmínky

5.1 Zákazník je povinen zaplatit Společnosti za poskytnutí Služby, resp. Zboží Cenu určenou v souladu s článkem 4 těchto Obchodních podmínek, a to jedním z následujících způsobů:
(i) platba v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu při doručení (pokud Dopravce platbu platebním terminálem umožňuje),
(ii) bezhotovostní platba prostřednictvím Platební brány,
(iii) (okamžitý) bankovní převod předem na bankovní účet Společnosti,
(iv) jiný způsob platby umožněný těmito Obchodními podmínkami.

5.2 Při platbě v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu při doručení je Zákazník povinen zaplatit Společnosti Cenu v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu (pokud Dopravce platbu platebním terminálem umožňuje) při doručení AirLogy Kitu, resp. Zboží, a to do rukou Dopravce, od kterého Zákazník AirLogy Kit (y) resp. Zboží převzal (dále jen Platba v hotovosti). Platba v hotovosti se považuje za uskutečněnou v okamžiku jejího faktického provedení. Platba prostřednictvím platebního terminálu se považuje za uskutečněnou v okamžiku, kdy se částka ceny Zákazníkovi odepíše z jeho bankovního účtu. Prostřednictvím Platby v hotovosti nelze uhradit Cenu převyšující částku 270.000,- Kč (bez DPH).
5.3 Při bezhotovostní platbě je Zákazník povinen zaplatit Společnosti Cenu prostřednictvím platební brány přístupné v rámci Webové stránky (dále jen Platební brána) a to okamžitě (dále jen Bezhotovostní platba). Při Bezhotovostní platbě je Cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Společnosti. Zákazník bere na vědomí, že Platební brána je provozována třetí osobou, a to společností Pay Solutions, a.s., se sídlem Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO 47 866 233 (dále jen Provozovatel platební brány). Před uskutečněním Bezhotovostní platby je Zákazník povinen seznámit se s podmínkami použití Platební brány vydanými Provozovatelem platební brány a dostupnými na internetové adrese www.besteron.sk. V případě, že Zákazník bude oprávněn k navrácení Ceny ze strany Společnosti v důsledku kladně vyřízené reklamace, bude Cena Zákazníkovi vrácena prostřednictvím Provozovatele platební brány na jeho bankovní účet, ze kterého ji uhradil.
5.4 U bankovního převodu předem na bankovní účet Společnosti je Zákazník povinen zaplatit Cenu neprodleně po obdržení emailu od Společnosti s instrukcemi k platbě, a to nejpozději do 7 dnů (dále jen Platba na účet). Při Platbě na účet je Cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Společnosti.
5.5 V případě, že to Společnost Zákazníkovi jednotlivě umožní, má registrovaný Zákazník možnost realizovat platbu i prostřednictvím faktury. Fakturu Společnost vystavuje a zasílá na email Zákazníka po poskytnutí Služby, resp. společně s doručením Zboží. Splatnost faktury je 14 dní.
5.6 Pokud se Zákazník dostane do prodlení s plněním jakéhokoliv peněžního dluhu vůči Společnosti, je Společnost oprávněna přerušit plnění svých povinností ze všech Smluv uzavřených se Zákazníkem, a to až do skončení prodlení Zákazníka.
5.7 Zákazník není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce Společnosti vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení nebo z poskytnutí Služby na základě neplatné nebo zrušené Smlouvy.

6 Doručení AirLogy Kitu (ů) resp. Zboží

6.1 Společnost se zavazuje doručit AirLogy Kit (y) resp. Zboží Zákazníkovi na místo dohodnuté ve Smlouvě prostřednictvím k tomu pověřeného Dopravce nebo výdejních míst Packeta (Zásilkovny), a to dle výběru Zákazníka. V případě Platby přes účet a Bezhotovostní platby se Společnost zavazuje AirLogy Kit (y) resp. Zboží doručit až po zaplacení Ceny. Zákazník je povinen převzít AirLogy Kit (y) resp. Zboží od Dopravce na místě podle Smlouvy, a to buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby určené Zákazníkem. Na výzvu Dopravce jsou Zákazník nebo třetí osoba určená Zákazníkem povinni písemně potvrdit převzetí AirLogy Kitu (ů) resp. Zboží.
6.2 Maximální lhůta pro doručení je 3 týdny od uzavření Smlouvy (tj. ode dne, kdy Zákazník obdrží potvrzení o přijetí (akceptaci) jeho objednávky Společností). Pokud Společnost není schopna lhůtu dodržet, dohodne se se Zákazníkem na náhradní lhůtě a Objednávku edituje.
6.3 Zákazník si je vědom toho, že na doručování AirLogy Kitu (ů) resp. Zboží prostřednictvím Dopravce, resp. Packety (Zásilkovny) se vztahují obchodní podmínky daného Dopravce resp. Packety (Zásilkovny). V případě, že Dopravce, resp. Packeta (Zásilkovna) bude vůči Společnosti úspěšně uplatňovat náhradu škody případně zaplacení extra poplatků z důvodu nedodržení těchto obchodních podmínek, přičemž tuto škodu případně důvod k úhradě extra poplatků způsobil Zákazník svým vědomým jednáním (např. způsobí nedoručitelnost zásilky), Společnost je oprávněna nárokovat si u Zákazníka úhradu zaplacené náhrady škody, resp. extra poplatků.
6.4 V případě, že je Zákazník v prodlení s vyzvednutím zásilky, která obsahuje AirLogy Kit (y) resp. Zboží, přechází nebezpečí za škodu na Zákazníka v okamžiku počátku tohoto prodlení.

7 Vyzvednutí AirLogy Kitu (ů)

7.1 Zákazník je povinen odebrat vzorky pomocí AirLogy Kitů, jakož je i doručit do výdejního místa Packety (Zásilkovny), případně objednat jejich vyzvednutí Společností do doby stanovené na AirLogy Kitech, jinak Společnost neručí za věrohodný a spolehlivý výsledek analýzy o obraze přítomnosti mikrobiologických kontaminantů v testovaném vzduchu, resp. prostředí. Zákazník je povinen předat Společnosti AirLogy Kit (y) podle Smlouvy buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby určené Zákazníkem. AirLogy Kit (y) je za Společnost oprávněn převzít pověřený Dopravce nebo Packeta (Zásilkovna - přes výdejní místo). Zákazník nebo třetí osoba určená Zákazníkem jsou povinni na případnou výzvu Dopravce předání AirLogy Kitu (ů) Dopravci písemně potvrdit.
7.2 Pokud dojde ke zmaření vyzvednutí AirLogy Kitu (ů) Zákazníkem, zkontaktuje Společnost Zákazníka a nabídne mu nový termín vyzvednutí. Pokud se Smluvní strany nedohodnou na novém termínu vyzvednutí AirLogy Kitu (ů), je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit.
7.3 Zákazník je povinen Airlogy Kit (y) s odebranými vzorky před jejich předáním Dopravci zabalit podle instrukcí Společnosti, které jsou k AirLogy Kitu (ům) přiloženy. V případě, že Zákazník předá Dopravci balík s AirLogy Kity zabalenými v rozporu s těmito instrukcemi, odpovídá Společnosti za tím způsobenou škodu.

8 Práva z vadného plnění

8.1 Společnost ručí Zákazníkovi za to, že poskytnutá Služba spočívající v dezinfekci, resp. zakoupené Zboží nemají vady. Zjevnou vadu Služby dezinfekce nebo Zboží je zákazník povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy ji po náležité kontrole zjistil. Skryté vady Zboží, resp. Služby dezinfekce je Zákazník povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy ji po náležité kontrole zjistil, nejpozději však do 2 let ode dne převzetí Zboží od Společnosti, resp. do 3 měsíců ode dne poskytnutí Služby dezinfekce. Pokud jde o Službu dezinfekce, uplatňovat vady není možné poté, kdy je v prostoru po provedení Služby dezinfekce pohyb lidí nebo je prostor větraný.
8.2 Zákazník vady oznamuje Společnosti zasláním emailu na hello@airlogylabs.com nebo dopisu na adresu sídla Společnosti, ve kterém (a) podrobně popíše reklamovanou Službu nebo Zboží a vadu, (ii) uvede číslo Objednávky (příp. jinou identifikaci), (iii) uvede své kontaktní údaje, a ke kterému (iv) přiloží důkazy prokazující vadu Služby nebo Zboží . Společnost se k vadě vyjádří nejpozději do 30 dnů od doručení reklamačního emailu.
8.3 V případě vady Služby dezinfekce nebo Zboží neznamenající podstatné porušení Smlouvy má Zákazník právo od Společnosti požadovat bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu (zejména zasláním náhradního nepoškozeného Zboží) nebo přiměřenou slevu z Ceny. V případě vady znamenající podstatné porušení Smlouvy, má Zákazník právo požadovat od Společnosti bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu (zejména zasláním náhradního nepoškozeného Zboží), přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od Smlouvy má Zákazník i v případě, že poskytnutá Služba dezinfekce nebo Zboží má současně větší počet Odstranitelných vad, nebo se určitou Odstranitelnou vadu Služby dezinfekce nebo Zboží nepodařilo Společnosti opakovaně odstranit.
8.4 Zákazník nemá právo z vadného plnění ohledně vady či poškození, které vznikly až po poskytnutí Služby dezinfekce jinak než v důsledku porušení povinnosti Společnosti.

9 Odstoupení od Smlouvy

9.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník (který je spotřebitelem) oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy (v případě Služby) resp. ode dne převzetí Zboží (dále jen Lhůta pro odstoupení). Pokud však Společnost poskytne Službu před uplynutím Lhůty pro odstoupení, je Zákazník oprávněn v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy pouze do té doby, než je Služba Společností poskytnuta.
9.2 Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, je povinen v souladu s ustanovením § 1834 Občanského zákoníku uhradit Společnosti poměrnou část dohodnuté Ceny za plnění poskytnuté Společností do okamžiku odstoupení od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen Společnosti vrátit AirLogy Kit (y) resp. Zboží na jeho vlastní náklady, s výjimkou případů, kdy Zákazník už otevřel (a tak znehodnotil) AirLogy Kit (y) resp. použil Zboží. V takovém případě je Zákazník povinen Společnosti nahradit způsobenou škodu (tj. uhradit Společnosti cenu znehodnoceného AirLogy Kitu resp. Zboží).
9.3 Zákazník může své právo na odstoupení od Smlouvy uplatnit tak, že Společnosti doručí svůj jednostranný právní úkon, z něhož bude zřejmá vůle Zákazníka odstoupit od Smlouvy. V odstoupení Zákazník uvede i důvod odstoupení, pokud se nejedná o případ, kdy je Zákazník v souladu se zákonem oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu. Pokud Zákazník odstupuje od Smlouvy podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, může k odstoupení využít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy je možné Společnosti doručit nejlépe ve vytištěné podobě na adresu sídla Společnosti nebo v elektronické podobě na emailovou adresu: hello@airlogylabs.com. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Zákazník v jejím průběhu odešle společnosti oznámení, že od Smlouvy odstupuje.  
9.4 Kromě důvodů uvedených na jiných místech těchto Obchodních podmínek a důvodů vyplývajících ze zákona, Společnost není zodpovědná za zpoždění a/nebo je Společnost oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že:
(i) k poskytnutí Služby resp. Zboží Společnosti brání mimořádné okolnosti resp. překážky na straně Společnosti, které nastanou nezávisle na její vůli, nelze je v době uzavření Smlouvy předvídat a nejsou zaviněny Společností (vis maior/vyšší moc), zejména nedostatek energie nebo surovin, stávka, výluka, úřední opatření nebo zpoždění nebo výpadek subdodávek, ale také epidemie, pandemie atd. nemocí, do čehož spadá i aktuální situace spojená se šířením pandemie viru COVID-19 (v tomto případě se to vztahuje i na překážky, které byly v době uzavírání smlouvy předvídatelné), nebo
(ii) se Zákazník dostane do úpadku ve smyslu ustanovení § 3 Insolvenčního zákona, nebo
(iii) je vůči Zákazníkovi zahájeno konkurzní řízení, nebo
(iv) Zákazník vstoupí do likvidace.
9.5 Před odstoupením od Smlouvy z důvodu podle bodu (i) odstavce 9.4 těchto Obchodních podmínek se Společnost zavazuje vyvinout přiměřené úsilí k odstranění mimořádných okolností, resp. překážek, aby bylo možné obnovit plnění jejích povinností ve smyslu těchto Obchodních podmínek a je povinna Zákazníkovi okamžitě oznámit vznik a následně zánik okolností resp. překážek. V případě, že je možné náhradní plnění, má Zákazník nárok na náhradní plnění. Společnost nemá odpovědnost vůči Zákazníkovi za jakékoli přímé, nepřímé či následné škody a náklady vyplývající z nebo v souvislosti s nesplněním povinnosti z důvodu vyšší moci.
9.6 Odstoupení od Smlouvy se netýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. Pokud byl dluh zajištěn, netýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

10 Řešení sporů

10.1 Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní smírnou cestou.
10.2 Zákazník má právo obrátit se na Společnost se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým Společnost vyřešila jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Společnost porušila jeho práva. Pokud Společnost na žádost odpověděla zamítavě nebo na ni neodpověděla do 30 dnů ode dne odeslání žádosti, je Zákazník (který je spotřebitelem) oprávněn podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu na Českou obchodní inspekci, adresa internetové stránky: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Není tím dotčena možnost obrátit se na soud.

11 Ochrana osobních údajů

11.1 Zákazník je povinen uvádět své údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně svých údajů poskytnutých Společnosti.
11.2 Práva a povinnosti Společnosti a Zákazníka ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů vydaných Společností.

12 Definice a výklad Obchodních podmínek

12.1 Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách následující význam:
AirLogy Kit má význam uvedený v odstavci 2.1 těchto Obchodních podmínek.
Bezhotovostní platba má význam uvedený v odstavci 5.3 těchto Obchodních podmínek.
Cena má význam uvedený v odstavci 4.1 těchto Obchodních podmínek.
Ceník znamená přehled cen Služeb nabízených Společností, které jsou stanoveny Společností a zobrazeny na Webových stránkách Společnosti, zejména u jednotlivých položek AirLogy Kitů a Zboží.
Insolvenční zákon znamená zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů.  
Dopravce znamená osobu pověřenou dopravní společností, se kterou má Společnost uzavřenou smlouvu, jejímž předmětem je zejména doručení AirLogy Kitu (ů) resp. Zboží Zákazníkovi a/nebo vyzvedávání AirLogy Kitů od Zákazníka a plnění dalších závazků Společnosti vyplývajících ze Smlouvy.
Lhůta k odstoupení má význam uvedený v odstavci 9.1 těchto Obchodních podmínek.
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Obchodní podmínky znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky Společnosti (Proer, s.r.o.).
Objednávka představuje závazný návrh na uzavření Smlouvy (nabídky) ve smyslu ustanovení § 1731 a § 1732 Občanského zákoníku, provedený Zákazníkem vůči Společnosti.
Packeta znamená společnost Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 136 999 (Packeta Slovakia s.r.o. se sídlem Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava – městská část Petržalka, Slovenská republika)
Platba na účet má význam uvedený v odstavci 5.4 těchto Obchodních podmínek.
Platba v hotovosti má význam uvedený v odstavci 5.2 těchto Obchodních podmínek.
Platební brána má význam uvedený v odstavci 5.3 těchto Obchodních podmínek.
Provozovatel platební brány má význam uvedený v odstavci 5.3 těchto Obchodních podmínek.
Protokol znamená zprávu resp. protokol (kontrolní osvědčení ve smyslu ustanovení § 2652 Občanského zákoníku) informativního charakteru, který Společnost vypracuje a zašle Zákazníkovi v rámci poskytnutí Služby analýzy vzduchu resp. prostor po laboratorním zanalyzování (kontrole) vzorků zachycených v AirLogy Kitech zaznamenávající stav přítomnosti mikrobiologických kontaminantů v testovaných prostorách, tj. množství, rod a druh (pokud je to možné) mikroorganismů (včetně fotodokumentace), informaci, zda je takový nález v normě nebo kontaminovaný a doporučení Společnosti související zejména s dezinfekcí prostoru.
Služba má význam uvedený v odstavci 1.2 těchto Obchodních podmínek.
Společnost má význam uvedený v odstavci 1.1 těchto Obchodních podmínek.
Zboží znamená zboží, které Společnost nabízí Zákazníkům k prodeji na Webové stránce.
Webová stránka znamená webovou stránku Společnosti umístěnou na internetové adrese https://airlogylabs.com/.
Zákazník má význam uvedený v odstavci 1.1 těchto Obchodních podmínek.
Zákaznická linka znamená zvláštní telefonní linku určenou Společností ke komunikaci se Zákazníkem, jejíž číslo je uvedeno na Webové stránce Společnosti.
Zákon o ochraně spotřebitele znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva má význam uvedený v odstavci 1.1 těchto Obchodních podmínek.
Smluvní strany znamená Společnost a/anebo Zákazníka.
12.2 Výklad těchto Obchodních podmínek se řídí následujícími pravidly:
(i) Odkazy na články a odstavce se vykládají jako odkazy na příslušné články těchto Obchodních podmínek.
(ii) Odkazy na právní předpis nebo příslušný právní předpis se vykládají jako odkazy na zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev nebo jiné obecně závazné normativní právní akty.
(iii) Odkazy na dny jsou odkazy na kalendářní dny, pokud není v Obchodních podmínkách uvedeno jinak.
(iv) Pojmy zejména nebo včetně v těchto Obchodních podmínkách znamenají "zejména, nikoli však výhradně" (bez ohledu na to, zda je tato formulace výslovně uvedena nebo ne) a není možné je vykládat tak, že omezují možnosti výlučně na položky, kterou jsou ve výčtu uvedeny.
(v) Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v množném čísle mají stejný význam i v čísle jednotném a naopak.
(vi) Nadpisy jsou v těchto Obchodních podmínkách použity pouze pro přehlednost a lepší orientaci a nemají vliv na výklad těchto Obchodních podmínek.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, dohodly se Smluvní strany tak, že se jejich vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2659 a 2660 Občanského zákoníku.
13.2 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu, po kterou je konkrétní Objednávka v platnosti.
13.3 Pokud v těchto Obchodních podmínkách není výslovně uvedeno jinak, nebo se tak Smluvní strany písemně nedohodnou, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy za fixní závazek ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku. S výjimkou, pokud se v těchto Obchodních podmínkách uvádí jinak, nebude za písemnou formu pro účely tohoto odstavce považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.
13.4 Pokud je některé ustanovení Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek) neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy.
13.5 Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými pravidly (kodexy) chování.
13.6 Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Společností v elektronické podobě a není dostupná. Na vyžádání Zákazníka mu Společnost poskytne verzi Obchodních podmínek platnou a účinnou ke dni uzavření jeho Smlouvy.
13.7 Společnost je oprávněna k poskytování Služby a Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný okresní úřad, živnostenský odbor. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Česká obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mimo jiné i dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele. Kontaktní údaje Společnosti jsou uvedeny na Webové stránce Společnosti.
13.8 Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
13.9 Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 06.09.2021.


Příloha č. 1
Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy
(vyplňte tento formulář a odešlete Společnosti v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát
Proer, s.r.o., se sídlem Palárikova 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 52 687 856, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 141191/B (dále jen Společnost).


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb, resp. zboží Společností, kterou jsem dne

_______________ uzavřel/a se Společností na základě objednávky číslo: _______________.


Jméno a příjmení zákazníka:

Adresa zákazníka:

Datum:____________________________
(podpis zákazníka, pokud je odstoupení
odesláno v listinné podobě)

Nejčastější otázky

Jak probíhá odběr vzorků a jak dlouho budu čekat na výsledky?
1. Naskenujete QR kód, který vás provede instruktáží k odběru.
2. Odběr vzorků.
3. Analýza vzorků v laboratoři.
4. Přehledný protokol s výsledky a doporučenými řešeními (doručení výsledků do 2 týdnů od odebrání vzorků).
Máte jinou otázku? Napište nám
Co vlastně analýzou zjistím a proč by mě to mělo zajímat?
Počet mikroorganismů
Analýzou odhalíme přesné množství bakterií, vláknitých hub (plísní) a kvasinek.

Přesné druhy
Řekneme vám, jaké druhy jsme analyzovaly a jaký mají vliv na vaše zdraví a prostředí.

Řešení problému
V případě vysoké kontaminace navrhneme vhodné řešení na míru.
Máte jinou otázku? Napište nám
Kde mám odběr provést? Která jsou nejčastější místa, kde najdu nebezpečné mikroorganismy?
V interiéru mají mikroorganismy stabilní podmínky. Zvýšená vlhkost, slabší větrání a zanedbaná vzduchotechnika jsou pro ně hotový ráj. Zachycují se také na prachu, stěnách, vybavení a zařízeních. Nejčastějšími místy jsou větrací a klimatizační systémy a vlhká místa. 
Máte jinou otázku? Napište nám
Mám podezření, že máme doma bakterie a plísně. Co mám dělat?
1. Objednejte si Airlogy Kit.
2. Vy sami si jednoduše a rychle odeberete vzorky vzduchu nebo stěr z povrchu a kurýr doručí Airlogy Kit do naší laboratoře.
3. Tým našich profesionálních mikrobiologů začíná usilovně pracovat na analýze vašich vzorků.
4. O pár dní dostanete výsledky ve formě přehledného protokolu.
Máte jinou otázku? Napište nám
Víte, kolik balení je potřebných pro analýzu vzduchu v celém vašem prostoru? Poradíme vám!
1. Kolik místností se nachází v prostoru?
+
-
1.
Kolik místností se nachází v prostoru?
2. Nacházejí se v prostoru klimatizační jednotky? Pokud ano, zadejte počet.
+
-
2.
Nacházejí se v prostoru klimatizační jednotky? Pokud ano, zadejte počet.
3. Máte v prostorách zařízení na úpravu vzduchu (např. rekuperační jednotku, čističku vzduchu, zvhlčovač apod.)? Zvolte si počet bodů pro analýzu povrchu.
+
-
3.
Máte v prostorách zařízení na úpravu vzduchu (např. rekuperační jednotku, čističku vzduchu, zvhlčovač apod.)? Zvolte si počet bodů pro analýzu povrchu.
Airlogy Kit EXPERT
Koupit
x 0
15 448,21 Kč
Koupit
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Koupit
x 0
10 290,21 Kč
Koupit
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Koupit
x 0
12 869,21 Kč
Koupit
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit PRO Complex
Koupit
x 0
2 553,21 Kč
Koupit
Airlogy Kit PRO Complex
Airlogy test produkt
Koupit
x 0
25,79 Kč
Koupit
Airlogy test produkt
Airlogy Kit BASIC
Koupit
x 0
1 624,77 Kč
Koupit
Airlogy Kit BASIC

Kontaktujte nás

Rychlý kontakt


T:     +420 605 980 833

Firemní údaje


Proer, s.r.o.
Palárikova 1, 917 01 Trnava
Slovensko

IČO: 52687856
DIČ: 2121120353
IČ DPH: SK2121120353

Máte otázky? Napište nám.
Odpovíme rychle: do 24 hodin

Celé jméno:
Kontakt (váš E-mail nebo telefonní číslo):
Vaše zpráva: